• مشخصات فردی


  Select a date from the calendar.


  مشخصات تحصیلی

  مقطعمحل و موسسه آموزشیرشته تحصیلیگرایشمعدلتاریخ شروعتاریخ پایان
  زیر دیپلم  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.
  دیپلم  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.
  فوق دیپلم  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.
  لیسانس  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.
  فوق لیسانس  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.
  دکتری  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.

  دوره های آموزشی تخصصی

  نام دورهنام و محل آموزشگاه برگزاركنندهتاريخ شروع دورهتاريخ پايان دورهطول مدت دوره


  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.  Select a date from the calendar.
  Select a date from the calendar.

  زبان های خارجی

  نوع زبان خارجیخواندن و درک مطلبنوشتنمکالمه
  تجربیات و سوابق کاری

  نام مؤسسه/شركتاز سالتا سالسمت / شغلحقوق در زمان قطع كارپرداختي حق بيمهعلت قطع همكاريآدرس و تلفن
  اطلاعات شخصی

  راهنماي شما در مراجعه به اين شركت چه شخصي بوده است ؟

  آيا خويشان يا دوستان شما در اين شركت اشتغال دارند ؟

  آيا قبلاً در اين شركت و سایر شرکت های گروه خودروسازی سایپا به آن اشتغال داشته ايد ؟

  در صورت مثبت بودن پاسخ تاريخ و علت قطع رابطه :

  اطلاعات ديگري كه ممكن است در استخدام شما مؤثر باشد به اختصار در سطر ذيل مرقوم فرماييد.