​​​​خدمات​امداد الزامی
​امداد تکمیلی
​امداد عمومی
​امداد تصادفات
​امداد پشتیبان
​خدمات در محل
​گارانتی بدنه کامل
گارانتی بدنه روز شمارگارانتی بدنه پایه
خودرو های تحت پوشش​خودروهای گروه سایپا​ خودروهای گروه سایپا​​کلیه خودرو ها(سواری)
​کلیه خودرو ها(سواری)خودروهای گروه سایپاخودروهای گروه سایپا​خودروهای گروه سایپا​ خودروهای گروه سایپا​خودروهای گروه سایپا​
​راه اندازی امدادی خودرو
Remove.png
Accept.png Accept.png
خودروهای گروه سایپا
Remove.png Remove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.png Remove.png
​حمل به دلیل نقص فنی
Accept.png
Accept.png Accept.pngRemove.png Remove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.png
​حمل به دلیل تصادف یا حادثه
Remove.png Accept.pngAccept.png Accept.png
حادثه رانندگی​
Accept.png
حادثه رانندگی
Remove.png Accept.pngAccept.pngRemove.png
​تعویض زاپاس
Remove.pngAccept.pngAccept.pngRemove.pngAccept.pngRemove.pngRemove.pngRemove.png Remove.png
​سرویس دوره ای
Remove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.png Accept.png
Remove.pngRemove.png Remove.png
​سرویس تعمیر و نگهداری
Remove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngAccept.pngRemove.png Remove.pngRemove.png
​بازسازی بدنه و تعمیر بر اثر تصادف و یا سوانح
Remove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngAccept.png
بدون کسر فرانشیز
Accept.png
بدون کسر فرانشیز
Accept.png
با کسر فرانشیز
​تعویض خودرو در اثر تصادف و یا سوانحRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngRemove.pngAccept.png
با کسر فرانشیز
Accept.png
با کسر فرانشیز
Accept.png
با کسر فرانشیز