1.                                                                                                جدول مقایسه ای خدمات امدادی