​نشانی ​تلفن تماس
تهران- کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری) - روبروی سایپا دیزل- شماره 140​

نشانی اینترنتی

نشانی اینترنتی شرکت :info@emdadsaipa.com

نشانی اینترنتی امور مشتریان :customer@emdadsaipa.com

نشانی اینترنتی خرید و یا تمدید اشتراک :info@emdadsaipa.ir


  • مرکز تماس شبانه روزی امدادخودرو: 096550
  • خدمات خودرو در محل :  84444-021 داخلی 1
  • خرید یا تمدید کارت اشتراک:  82222-021 داخلی 1
  • امور مشتریان:  82222-021 داخلی 3
  • گارانتی بدنه: 84444-021 داخلی 4

    •   ​​

​​​
​​​